Servicii Internet – fişa disciplinei

Fişa disciplinei “Servicii Internet” – română
Fişa disciplinei “Servicii Internet” – engleză

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Catedra: Tehnologie Electronica si Fiabilitate

 

FISA DISCIPLINEI

1. DATE DE IDENTIFICARE

Titlul disciplinei: Servicii internet

Titulari de disciplină: Prof. Angelica Bacivarov,

Tipul: discipline inginereşti în domeniu (DID)

Număr ore curs: 14 ore

Număr ore aplicaţii: 14 ore

Numărul de puncte de credit: 2

Semestrul: 2

Pachetul: aria curriculară discipline LIBER ALESE

Precondiţii: –

2. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

– pentru curs:

Însuşirea principiilor de bază referitoare la aplicaţiile sistemelor de calcul în reţea: realizarea documentelor HTML, servicii de comunicare a datelor si de acces la informatie, precum posta electronica, transferul de fisiere, conectarea la distanta a utilizatorilor, serviciul www, etc.

– pentru aplicaţii:

Formaţia se desfaşoară prin alternarea prezentărilor teoretice şi a lucrărilor practice. Vor fi realizate aplicaţii concrete în care studenţii vor fi implicaţii la insusirea modului de lucru practic

3. COMPETENŢE SPECIFICE

Competenţe obţinute: nivelul avansat al Permisului European de conducere a calculatorului – ECDL.

 

4. CONŢINUTUL TEMATIC (SYLABUS)
a. Curs:
Capitolul Conţinutul Nr. ore
1 Introducere in retele de calculatoare.

1.1. Modelul de referinta ISO/OSI.

1.2. Topologii de retele de calculatoare.

1.3. Elemente de interconectare pentru o retea locala

1
2 Introducere in tehnologia Internet.

2.1. Reteaua Internet ca retea globala de retele locale.

2.2. Protocoale pentru interconectarea retelelor. Protocoalele TCP/IP.

2.3. Internet, Intranet, Extranet. Concepte de baza.

2
3 Servicii de baza

3.1. Servicii de acces la informatii si aplicatii, motoare de cautare,

3.2. Serviciul de posta electronica

3.3. Serviciul www. Tehnologie. Portal web

3.4. Serviciul de treansfer fisiere – FTP

3.5. Serviciul IRC (Internet Relay Chat)

6
4 Limbajul HTML. Realizarea unui document in format HTML publicabil pe un site web. 3
5 Securitatea serviciilor in retele 2
Total: 14

 

b. Aplicaţii:
Laborator 1 Introducere in Internet. Mecanismul de organizare si functionare (tehnologia client-server, adresa IP, sistemul numelor de domenii DNS). Programe de navigare. Cautarea informatiilor. Aplicatii multimedia online. 2
Laborator 2 Posta electronica. Elemente componente ale unui mesaj e-mail. Protocoalele SMTP, POP3 si IMAP. Programe pentru gestiunea mesajelor e-mail. Aspecte privind criptarea si semnarea mesajelor electronice 2
Laborator 3 Servicii Internet. Prezentarea serviciilor email, www, ftp, ssh, usenet, irc. Implementarea unui server de web (Apache). Crearea si publicarea unui website. 2
Laborator 4 Crearea unei pagini web folosind limbajul HTML. Marcaje de baza. Formatarea textului. Culori. Inserarea imaginilor si a hyperlinkurilor. Caractere speciale in HTML. Introducere in Javascript. si CSS (Cascading Style Sheets). 2
Laborator 5 Proiectarea layout-ului unei pagini web. Aplicatii pentru crearea unei pagini web (Microsoft Frontpage). Formulare, applet-uri, scripturi. 2
Laborator 6 Organizarea informatiilor personale cu Microsoft Outlook. Gestionarea mesajelor de posta electronica, organizarea unei agende (address book), realizarea unui calendar de activitati, urmarirea indeplinirii sarcinilor (tasks). 2
Laborator 7 Probleme de securitatea si confidentialitate a datelor. Virusi. Worms. Spyware. Malware. Ad-ware. Cracking si hacking. Solutii pentru protejarea datelor.. 2
Total: 14
5. EVALUAREA
a) Activităţile evaluate şi ponderea fiecăreia:

– aprecierea activităţii la laborator: 40%;

– alte verificări în cursul semestrului: 20%

– examen final (scris): 40%.

b) Cerinţele minimale pentru promovare:

conform „Regulamentului studiilor universitare de licenţă” şi „Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor”, cu obligativitatea obţinerii a cel puţin 50% din punctajul afectat activităţii de laborator.

c) Calculul notei finale:

conform „Regulamentului studiilor universitare de licenţă” şi „Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor”.

6. REPERE METODOLOGICE
– Prezentarea prelegerilor de curs se face în amfiteatru cu facilităţi multimedia.
– Prezentările de la prelegeri şi foile de platformă pentru laborator sunt disponibile studenţilor sub formă electronică.
7. BIBLIOGRAFIA
1. I.Rosca, N Tapus, Internet, intranet. Concepte si aplicatii, Edit Economica, Bucuresti, 2000
2. http://guide.ungi.net/toc.htm

Servicii Internet – anul 1

SCOPUL DISCIPLINEI:

Însuşirea principiilor de bază referitoare la aplicaţiile sistemelor de calcul în reţea:

 • arhitecturi hardware şi software – adrese IP, protocoale, porturi, topologii de reţele;
 • servicii de transfer al datelor şi acces la informaţie precum poşta electronică (e-mail), transferul fişierelor, conexiuni la distanţă, serviciul World Wide Web;
 • probleme de securitate şi confidenţialitate a datelor (programe malware, spam).

Cunoştinţe anterioare necesare: –

Alte informaţii:

CONŢINUTUL CURSULUI

MODULUL 1 – COMPONENTE HARDWARE ŞI SOFTWARE

 • Internet – scurtă istorie
 • Echipamente şi tipuri de conexiuni Internet (cablate – dial-up, CATV, LAN / unde radio – WiFi, telefonie mobilă, satelit)
 • Componentele hardware ale unei reţele de calculatoare
 • Topologii de reţele
 • Adrese IP
 • Arhitectura client-server
 • Protocoale, porturi

MODULUL 2 – SERVICII INTERNET

 • Servicii de bază în Internet: E-mail, WWW, FTP
 • Alte servicii şi aplicaţii Internet: Instant Messaging, VoIP, fluxuri multimedia, RSS, sesiuni Remote, programe P2P, reţele sociale, educaţie şi divertisment online, business şi Internet Banking

MODULUL 3 – SECURITATEA DATELOR

 • Securitate şi confidenţialitate în Internet
 • Vulnerabilităţi şi tipuri de ameninţări
 • Programe malware. Asigurarea securităţii sistemului informatic.

 

TEMATICA LABORATORULUI

LUCRAREA 1 – Limbajul HTML – introducere

Marcaje de bază în limbajul HTML: text, paragraf, culori, link-uri, imagini, tabele, caractere speciale.

LUCRAREA 2 – Limbajul HTML – avansat

Marcaje avansate în limbajul HTML: frames, animaţii, meta-informaţii, multimedia, obiecte, blocuri.

LUCRAREA 3 – Stiluri CSS

Noţiuni avansate de creare a stilurilor CSS pentru o pagină Web.

LUCRAREA 4 – Javascript

Crearea unor scripturi folosind limbajul Javascript. Interpretarea evenimentelor.

LUCRAREA 5 – Formulare Web

Crearea unor formulare pentru preluarea online a datelor / opţiunilor.

LUCRAREA 6 – Publicarea unui site. Protocoale şi servicii Internet

Publicarea unui site. Servere Web. Servicii Internet: FTP, WWW, e-mail. Aplicaţii multimedia în Internet.

Bibliografie:

BACIVAROV Angelica-Beatrice, CIUCHI C., PETRICĂ G. – Servicii Internet, Editura Matrix Rom, 2011

ROŞCA, I.Gh., ŢĂPUŞ, N., CRISTEA, V. ş.a. – Intranet, Editura ASE, Bucureşti, 1999

SNELL, N., TEMPLE, B., CLARK, M.T. – Internet şi Web. Ghid complet, Editura All, Bucureşti, 2004

 

DOWNLOAD SUPORT CURS “SERVICII INTERNET” (SI)

DOWNLOAD SUPORT LABORATOR “SERVICII INTERNET” (SI)

Sursa: www.euroqual.pub.ro