Automatică, Calculatoare şi Electronică

Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

UNIVERSITATEA PETROL- GAZE DIN PLOIEŞTI
DEPARTAMENTUL  AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ŞI ELECTRONICĂ

B-dul BUCUREŞTI, Nr. 39, PLOIEŞTI, Cod 100680
Tel.: +40-244-573171/int. 131, 129, 270
Fax: +40-244-575847

http://ace.upg-ploiesti.ro
 
PREZENTARE GENERALĂ A DEPARTAMENTULUI:
Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică a luat ființă în anul 2011, prin reunirea catedrelor Automatică, Informatică Aplicată și Calculatoare, respectiv Electrotehnică – Electronică. De-a lungul timpului, cele două colective s-au regăsit în structuri comune începând cu anul 1961, reprezentative fiind în acest sens Catedra Fizică, Electrotehnică, Automatică și Informatică (1975 – 1990) și Catedra Automatică și Electrotehnică (1990 – 1994).
Departamentul are următoarele obiective principale:
• pregătirea de specialişti în domeniile automatizării proceselor, informaticii aplicate, calculatoarelor; electrotehnicii și electronicii;
• aprofundarea cunoaşterii în domeniul sistemelor automate;
• dezvoltarea de produse şi tehnologii pentru automatizarea proceselor.
Departamentul asigură, prin cursuri de specialitate corespunzătoare, pregătirea studenţilor pentru nivelurile licenţă de la facultăţile: Inginerie Mecanică şi Electrică, Tehnologia Prelucrării Petrolului şi Petrochimie, Ingineria Petrolului şi Gazelor, Litere şi Ştiinţe.
Un loc aparte îl ocupă cursurile de specialitate destinate domeniilor coordonate de departament şi anume: Ingineria Sistemelor (specializarea Automatică şi Informatică Aplicată), Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (specializarea Calculatoare), Inginerie Electrică (specializarea Electromecanică), respectiv Inginerie Electronică și Telecomunicații (specializarea Electronică Aplicată).
Pentru nivelul masterat, Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică a iniţiat şi coordonează programul Automatizări Avansate. Departamentul este implicat de asemenea şi în derularea altor programe de masterat din cadrul facultăţilor Inginerie Mecanică şi Electrică, Tehnologia Prelucrării Petrolului şi Petrochimie, respectiv Litere și Științe.
Pentru nivelul doctorat, în departament există trei conducători în domeniul Ingineria Sistemelor şi anume: prof. dr. ing. Nicolae Paraschiv, prof. dr. ing. Mihaela Oprea şi prof. dr. ing. Stelian Dumitrescu. În prezent, în acest domeniu îşi desfăşoară activitatea peste 25 doctoranzi, care se găsesc în diferite stadii de elaborare a tezelor de doctorat.
Formarea continuă a resurselor umane reprezintă o componentă importantă a activităţii departamentului. Astfel, au fost elaborate, autorizate şi susținute cursul postuniversitar ”Automatizarea evoluată a proceselor”, cu ediţii anuale, începând din 1992, respectiv cursul de formare continuă ”Sisteme distribuite de conducere”, autorizat din 2005 şi având cursanţi din România şi din Vietnam.
 
CONSILIUL DEPARTAMENTULUI:

• Prof. dr. ing. Nicolae PARASCHIV – Director departament
• Prof. dr. ing. Cristian BUCUR – membru
• Prof. dr. ing. Vasile CÎRTOAJE – membru
• Conf. dr. ing. Cornel IANACHE – membru
• Conf. dr. ing. Gabriel RĂDULESCU – membru
• Sef lucr. dr. ing. Liana GEORGESCU – secretar

CADRE DIDACTICE
 
În departament îşi desfăşoară activitatea următoarele cadre didactice:Prof. dr. ing. Nicolae PARASCHIV e-mail: nparaschiv@upg-ploiesti.ro
Prof. dr. ing. Cristian BUCUR e-mail: crbucur@yahoo.com
Prof. dr. ing. Vasile CÎRTOAJE e-mail: vcirtoaje@upg-ploiesti.ro
Prof. dr. ing. Gheorghe CREMENESCU e-mail: gcremenescu@upg-ploiesti.ro
Prof. dr. ing. Mihaela OPREA e-mail: mihaela@upg-ploiesti.ro
Conf. dr. ing. Otilia CANGEA e-mail: ocangea@upg-ploiesti.ro
Conf. dr. ing. Cornel IANACHE e-mail: cornelianache@yahoo.com
Conf. dr. ing. Sanda MIHALACHE e-mail: sfrancu@upg-ploiesti.ro
Conf. dr. ing. Adrian MOISE e-mail: amoise@upg-ploiesti.ro
Conf. dr. ing. Cristian PĂTRĂȘCIOIU e-mail: cpatrascioiu@upg-ploiesti.ro
Conf. dr. ing. Gabriel RĂDULESCU e-mail: gabriel.radulescu@upg-ploiesti.ro
Sef lucr. dr. ing. Alina BĂIEȘU e-mail: agutu@upg-ploiesti.ro
Şef lucr. dr. ing. Gabriela BUCUR e-mail: chiri@upg-ploiesti.ro
Sef lucr. dr. ing. Liana GEORGESCU e-mail: lgeorgescu@upg-ploiesti.ro
Sef lucr. dr. ing. Octavian IONESCU e-mail: ionescu_o_ro@yahoo.com
Sef lucr. dr. ing. Dragomir ORHEI e-mail: orheidragomir@yahoo.com
Sef lucr. dr. ing. Cristina POPA e-mail: ceftene@upg-ploiesti.ro
Sef lucr. dr. ing. Cristina POPESCU e-mail: cristinap@upg-ploiesti.ro
Sef lucr. ing. Marian POPESCU e-mail: mpopescu@upg-ploiesti.ro
Sef lucr. ing. Silviu POPOVICI e-mail: silviu_p@upg-ploiesti.ro
Sef lucr. ing. Constantin STOICA e-mail: cstoica@upg-ploiesti.ro
Sef lucr. dr. ing. Alexandru SĂVULESCU e-mail: alex_st_savulescu@yahoo.com
Sef lucr. dr. ing. Ioan SĂVULESCU e-mail:
Asist. mat. Mădălina CĂRBUREANU e-mail: mcarbureanu@upg-ploiesti.ro
Asist. ing. Octavian DINU e-mail :octavytza@yahoo.com
Asist. ing. Marius OLTEANU e-mail: molteanu@upg-ploiesti.ro
Asist. ing. Marian PANAIT e-mail: panaitmarianiulian@yahoo.com
Asist. Ing. Emil PRICOP e-mail: emil.pricop@upg-ploiesti.ro
PERSONAL TEHNICO-ADMINISTRATIV:
Tehnician Ioan PENESCU
SECRETAR DEPARTAMENT:
Florentina ANGELESCU email: fangelescu@upg-ploiesti.ro
 
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ:Această activitate este organizată pe grupuri de cercetare: automatizarea proceselor, calculatoare, robotică, electronică și electrotehnică.
 
Automatizarea Proceselor
Grupul este condus de prof. dr. ing. Vasile Cîrtoaje şi are în componenţă următoarele cadre didactice: Nicolae Paraschiv, Cristian Pătrășcioiu, Sanda Mihalache, Otilia Cangea, Gabriel Rădulescu, Alina Băieşu, Cristina Popa, Marian Popescu. De asemenea, acestui grup se asociază prof. dr. ing. Stelian Dumitrescu și conf. dr. ing. Gheorghe Panaitescu în calitate de profesor-consultant. Cercetările în domeniul automatizării proceselor au avut întotdeauna ca trăsătură de bază împletirea investigaţiilor teoretice cu cele experimentale şi continuarea lor până la implementarea industrială. Au fost şi sunt dezvoltate sisteme de conducere automată a proceselor din industriile chimică, petrolieră şi energetică. Cele mai multe studii de cercetare vizează conceperea şi implementarea algoritmilor numerici de reglare bazaţi pe compensarea procesului.
 
Utilizarea Calculatoarelor
Grupul este condus de prof. dr. ing. Nicolae Paraschiv şi are în componenţă următoarele cadre didactice: Mihaela Oprea, Otilia Cangea, Gabriel Rădulescu, Cristina Popescu, Silviu Popovici, Constantin Stoica, Mădălina Cărbureanu, Marius Olteanu, Emil Pricop. Direcţiile de cercetare prioritare ale acestui colectiv se referă la: utilizarea calculatoarelor în conducerea proceselor, integrarea echipamentelor de automatizare în reţele de tip industrial, utilizarea sistemelor de operare dedicate aplicaţiilor de conducere şi tranzacționare în timp real, utilizarea microcontroller-elor în aplicaţii de automatizare. Un important domeniu de cercetare este cel asociat aplicațiilor inginerești ale tehnicilor de inteligență artificială. De asemenea, ca direcţie de cercetare fundamentală trebuie amintit studiul tehnicilor de virtualizare a platformelor hardware/software, în contextul investigaţiilor asupra interacţiunilor complexe ce se manifestă la nivelul sistemelor de operare, precum şi între sistemul de operare şi platforma hardware implicată.
 
Roboţi şi Sisteme Flexibile de Fabricaţie
Grupul este condus de conf. dr. ing. Adrian Moise şi are în componenţă următoarele cadre didactice: Gabriela Bucur, Cristina Popescu, Emil Pricop. Colectivul Roboţi şi Sisteme Flexibile de Fabricaţie are ca obiective introducerea tehnologiilor moderne de fabricaţie în industria constructoare de maşini şi aplicarea conceptelor fabricaţiei flexibile. Direcţiile de cercetare includ utilizarea rețelelor neuronale şi a structurilor fuzzy pentru conducerea roboţilor de manipulare şi a celor mobili, conducerea roboţilor pe baza informaţiei vizuale, implementarea conceptului de vedere activă.
 
Electronică
Grupul este condus de prof. dr. ing. Cristian Bucur și are în componență următoarele cadre didactice: Octavian Ionescu, Dragomir Orhei, Octavian Dinu, Marian Panait. Direcțiile prioritare de cercetare sunt orientate către implementarea conceptului Smart Grid în sistemele de distribuție a energiei electrice, integrarea micilor producători de energie electrică din surse neconvenționale în sisteme de transport/distribuție a energiei electrice, sisteme de transfer wireless de mare viteză pentru imagini în timp real, filtre pentru îmbunătățirea imaginii în mișcare, mentenanța proactivă a echipamentelor mecanice pe baza sistemelor de monitorizare a vibrațiilor, bilanțuri energetice și managementul surselor de energie neconvenționale.
 
Electrotehnică
Grupul este condus de prof. dr. ing. Gheorghe Cremenescu și are în componență următoarele cadre didactice: Cornel Ianache, Liana Georgescu, Alexandru Săvulescu, Ioan Săvulescu. Cercetările grupului sunt orientate către implementarea conceptului Smart Grid în sistemele de distribuție a energiei electrice, integrarea micilor producători de energie electrică din surse neconvenționale în sisteme de transport/distribuție a energiei electrice, mentenanța proactivă a echipamentelor mecanice pe baza sistemelor de monitorizare a vibrațiilor, bilanțuri energetice și managementul surselor de energie neconvenționale.
În Departament funcţionează Centrul de Cercetare Automatizarea Evoluată a Proceselor Chimice, a cărui activitate a fost recunoscută prin Certificatul nr. 10.CC-B, din 11.05.2001, emis de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior.
În decursul timpului au fost dezvoltate mai multe direcţii de cercetare între care relevante sunt următoarele:
• dezvoltarea şi implementarea unor sisteme de reglare automată avansată;
• simularea sistemelor chimice complexe;
• cartografierea electronică şi navigaţia automată pe fluvii;
• tehnici biometrice de autentificare;
• conducerea senzorială a roboţilor mobili:
• optimizarea automată a sistemului de distribuţie a energiei electrice.
Temele de cercetare abordate în cadrul unor contracte recente ale departamentului sunt prezentate aici.
Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică organizează cu o periodicitate de trei ani, sub egida Societăţii Române de Automatică şi Informatică Tehnică, manifestarea cu participare internaţională Symposium on Process Control din care până în prezent s-au desfăşurat cinci ediţii.
 
MASTERAT
  • Automatizări avansate