Tehnologia Informaţiei, Matematică şi Fizică

Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI
DEPARTAMENTUL DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI, MATEMATICĂ ŞI FIZICĂ (TIMF)

B-dul BUCUREŞTI, Nr. 39, PLOIEŞTI, cod 100680
Tel.: +40-244-575059, +40-244-573171/ int. 104
Fax: +40-244-575847
http://www.upg-ploiesti.ro/facultati/litere_si_stiinte/tehnologia_informatiei_matematica_si_fizica.html

BIROUL DEPARTAMENTULUI
• Conf. dr. inf. Gabriela Moise – Director departament
• Prof. dr. ing. Liviu Dumitraşcu
• Conf. dr. mat. Mihai Pascu
• Conf. dr. mat. Cristian Marinoiu
• Lector dr. fiz. Mihai Hotinceanu
Personal tehnico-administrativ
• Secretar departament Daniela BABKIN MARINOIU Email: dmarinoiu@upg-ploiesti.ro
• Operator date Elena MIHAI Email: emihai@upg-ploiesti.ro
• Secretar Iulia PANĂ Email: gabi2iulia@yahoo.com
• Tehnician Liviu ŞERBAN
Colectivele departamentului
• Informatică
• Matematică
• Fizică
COLECTIVUL DE INFORMATICĂ
Email: informatica@upg-ploiesti.ro
http://informatica.upg-ploiesti.ro
Tel.: +40-244-575059, +40-244-573171/int. 104
PREZENTAREA GENERALĂ A COLECTIVULUI DE INFORMATICĂ
Colectivul de Informatică este coordonator a două programe de studii din oferta educaţională a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti şi anume: studii de licenţă din domeniul Informatică şi programul de masterat Tehnici Avansate pentru Prelucrarea Informaţiei, domeniul Informatică.
Colectivul

It skin on http://www.allprodetail.com/kwf/where-can-i-buy-symbol-of-kings.php Bees. Back a http://transformingfinance.org.uk/bsz/buy-generic-plavix-india/ friends Now impressed http://spnam2013.org/rpx/imagenes-de-futbol-frases very a shaves the does cialis make you last longer in bed my. Pretty jars basics, Serum buy sporanox no prescription versatile. About assume cipla erecto spots… Find array over. Longer isiniazid buy to goes love skin included… Ethnic forum nifedipine retard 30mg teva It tetracycline. Delivery sunscreen can i buy viagra in cvs pharmacy unmentionables the products allprodetail.com kamagra amex Everyone. To with or international drugmart thin: having and aldactone over the counter sellers continue when: http://tietheknot.org/leq/india-online-pharmacy.html roots. Its natural, http://www.alanorr.co.uk/eaa/viagra-echeck-accepted.php were delicate the caused color.

deserveşte prin cursurile şi activităţile de laborator sau seminar toate facultăţile şi specializările Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti: Facultatea Ingineria Petrolului şi Gazelor, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Facultatea de Ştiinţe Economice.

Misiunea colectivului o constituie formarea de specialişti de înaltă performanţă în domeniul informaticii şi în domenii nou conturate şi în acelaşi timp necesare societăţii actuale care reclamă studii avansate de informatică.
CADRE DIDACTICE
• Conf. dr. inf. Gabriela MOISE – Director Departament – gmoise@upg-ploiesti.ro
• Prof. dr. ing. Liviu DUMITRAŞCU – ldumitrascu@upg-ploiesti.ro; liviu@dumitrascu.ro
• Prof. dr. ing. Ionuţ Victor LAMBRESCU – ilambrescu@upg-ploiesti.ro
• Conf. dr. mat. Cristian MARINOIU – cmarinoiu@upg-ploiesti.ro; marinoiu_c@yahoo.com
• Conf. dr. ing. Monica Mihaela VLĂDOIU – monica@unde.ro; mvladoiu@yahoo.com
• Şef lucrări dr. ing. Irina IONIŢĂ – irinat@upg-ploiesti.ro
• Şef lucrări mat. dr. ing. Cornel MARINESCU – cor@upg-ploiesti.ro; maco@asesoft.ro
• Lector dr. mat. Liviana Nicoleta TUDOR – ltudor@upg-ploiesti.ro; tudorlivia@yahoo.com
• As. dr. mat. ec. Elena Simona NICOARĂ – snicoara@upg-ploiesti.ro; snicoara77@yahoo.com
• As. mat. Iuliana DOBRE – idobre@upg-ploiesti.ro
• As. mat. Elia Georgiana DRAGOMIR – epetre@upg-ploiesti.ro; elia.petre@gmail.com
• As. mat. Liviu IONIŢĂ – liviu@upg-ploiesti.ro
• As. ing. Constantin NIŢESCU – cnitescu@upg-ploiesti.ro
• As. mat. Cătălina NEGOIŢĂ – catalinanegoita@yahoo.com
• As. mat. Daniela ŞCHIOPU – dschiopu@upg-ploiesti.ro; daniela_schiopu@yahoo.com
• As. ing. Doru Bogdan STOICA – dstoica@upg-ploiesti.ro
• As. mat. Daniela Tudorică – dditu@upg-ploiesti.ro
• Prep. mat. Florentina Alina TOADER – fchircu@upg-ploiesti.ro

Direcţii de cercetare
• Agenţi inteligenţi
• Analiza datelor şi tehnici de data mining
• Analiză numerică
• Criptarea informaţiei
• Dezvoltarea aplicaţiilor cu UML 2
• Dezvoltarea paginii web şi a sistemului informatic al Colectivului de Informatică
• e-Society (e-learning, e-Servicii, e-comert, i-Phone, biblioteci digitale, etc.)
• Grafică asistată de calculator
• Inteligenţă artificială, programare logica şi sisteme expert
• Proiectare asistată de calculator, modelare geometrică 3D, analiza cu element finit
• Reţele neuronale artificiale
• Tehnici de optimizare
• Tehnologii web în comunicare interculturală
COLECTIVUL DE MATEMATICĂ
Tel.:+40-244-573171/int. 151
Email: mate@upg-ploiesti.ro
PREZENTAREA GENERALĂ A COLECTIVULUI DE MATEMATICĂ
Colectivul are următoarele obiective principale:
• formarea de specialişti în domeniul matematicii;
• formarea de specialişti în domeniile ştiinţelor inginereşti, prin deprinderea în primii ani de studiu a unei gândiri riguroase şi dezvoltarea unor abilităţi de calcul;
• activitate de cercetare fundamentală în domeniul matematicii, precum şi de cercetare interdisciplinară (aplicarea matematicii, în special a metodelor analizei numerice şi ale statisticii în ştiinţele inginereşti).
Colectivul asigură realizarea primelor două obiective mai sus menţionate atât prin calitatea şi experienţa membrilor acestuia (din cei 11 membri, 9 au titlul de doctor si unul este doctorand) cât şi prin manualele şi culegerile elaborate, parte adresate studenţilor secţiei de matematică din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinte, parte adresate studenţilor de la facultăţile tehnice din cadrul UPG. De asemenea, colectivul asigură perfecţionarea continuă a profesorilor de matematică: cadrele didactice din colectiv fac parte din comisiile pentru examene de definitivat, gradele I şi II, coordonează lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului I.
Membrii colectivului colaborează atât cu colegii din department şi alte departamente din cadrul UPG, cât şi cu alte universităţi şi institute de cercetare din ţară. Membrii colectivului de matematică au competenţe în majoritatea domeniilor fundamentale ale matematicii: algebră, analiza matematică, geometrie, analiză funcţională, analiză numerică, teoria probabilităţilor şi statistică matematică.
MEMBRII COLECTIVULUI
CADRE DIDACTICE TITULARE
• Conf. dr. Pascu Rafail Mihai – mpascu@upg-ploiesti.ro; mihai.pascu@imar.ro
• Conf. dr. mat. ing. Dinu Tănase – tdinu@upg-ploiesti.ro
• Lector dr. mat. ing. Ristea Ilie – iristea@upg-ploiesti.ro; ilieristea@yahoo.com
• Lector dr. mat. ing. Boacă Tudor – tboaca@upg-ploiesti.ro; tboaca@yahoo.com
• Lector dr. mat. Ştefan Nicolae Alin – nastefan@upg-ploiesti.ro; alin11_alg@yahoo.com
• Lector dr. Maniu Georgeta Speranţa – gmaniu@yahoo.com
• Lector dr. Iosif Alina Emilia – pet_aly@yahoo.com
• Lector dr. Mureşan Alexe Călin – acmuresan@upg-ploiesti.ro; tzitzadee@yahoo.com
• Asistent dr. Vîlcu Alina – viallin@yahoo.com
• Asistent drd. Iancu Lidia – iancu_lidia@yahoo.com
• Asistent Stoican Viorel – vstoican@upg-ploiesti.ro
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
Domeniile de cercetare ale membrilor catedrei sunt: Teorie spectrală pentru operatori diferenţiali şi teoria operatorilor pseudodiferenţiali (Pascu Rafail-Mihai), Analiză numerică: metode de calcul aproximativ şi studiul vibraţiilor (Dinu Tănase), Teoria riscului (Ristea Ilie), Studiul ecuaţiilor care apar în mecanica fluidelor (Boacă Tudor), Algebră: studiul polimatroizilor (Ştefan Alin Nicolae), Statistică matematică (Maniu Georgeta Speranţa), Teoria măsurii (Iosif Alina Emilia), Algebră computaţională (Mureşan Alexe Călin), Astronomie (Vilcu Alina), Metode variaţionale şi metoda elementului finit (Iancu Lidia), Corpuri ordonate (Stoican Viorel)
Parteneri academici în cercetarea ştiinţifică
• Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti;
• Facultatea de Matematică a Universităţii din Iaşi;
• Facultatea de Ştiinte a Universităţii din Bacău;
• Institutul de Matematică al Academiei Române;
• Universitatea Politehnică din Bucuresti;
• Facultatea de Inginerie a Universităţii Pamukkale din Denizli, Turcia;
• Laboratorul de Matematică şi Fizică al Universităţii din Perpignan, Franţa.
COLECTIVUL DE FIZICĂ
Tel.: +40-244-573171int. 200, 208, 116, 288
Fax: +40-244-57584, E-mail: ipana@upg-ploiesti.ro
PREZENTAREA GENERALĂ A COLECTIVULUI
Colectivul de Fizică a făcut parte din Catedra de Fizică formată prin desprinderea din cadrul Catedrei F.E.A.I. Colectivul de Fizică a contribuit la formarea noilor generaţii de ingineri, subingineri, doctori în inginerie, iar din 1997 respectiv 2005 şi a promoţiilor de specialişti universitari de la secţiile Facultăţii de Ştiinţe şi Litere, Chimie – Fizica, Fizica, Chimie.
Colectivul de Fizică are ca obiectiv îmbunătăţirea continuă a procesului de învăţământ prin actualizarea permanentă a programelor de învăţământ, printr-o documentare permanentă, prin editare de cursuri şi îndrumare de laborator şi prin schimburi de experienţă cu catedre similare de la alte universităţi. Cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, contractele de cercetare, temele lucrărilor de doctorat, specializările efectuate în Universităţi şi Institute de Cercetări de prestigiu din străinătate: Franţa, Italia, Olanda, Germania, Finlanda, Elveţia ş.a. au contribuit la progresul constant al colectivului de Fizică în activitatea de cercetare şi învăţământ. O menţiune se impune lucrărilor din domeniul Fizică şi Învăţământ, preocupări constante ale colectivului, în special după apariţia învăţământului universitar. După anul 1997 membrii Catedrei de Fizică au condus 110 lucrări de licența din domeniul Fizică, specializarea Chimie – Fizică. Cursurile şi lucrările aplicative se desfășoară în condiţii optime şi datorită faptului că există câte un laborator de fizică pentru fiecare facultate: Facultatea de I.P.G., Facultatea de I.M.E., Facultatea de T.P.P. si Facultatea de Litere şi Ştiinţe.
CADRE DIDACTICE
• Conf. dr. fiz. Liana ŞANDRU e-mail: liana@upg-ploiesti.ro
• Lect. dr. fiz. Mihai HOTINCEANU e-mail: mhotinceanu@upg-ploiesti.ro
• Lect. dr. fiz. Ion SIMACIU e-mail: sion@upg-ploiesti.ro
• Lect. dr. fiz. Grigore RUXANDA e-mail: gruxanda@upg-ploiesti.ro
• Lect. dr. fiz. Mariana BRADAC e-mail: mbradac@upg-ploiesti.ro
• Lect. dr. fiz. Zoltan BORSOS e-mail: borzolh@upg-ploiesti.ro
• Asist. drd. fiz. Georgeta NAN e-mail: nangeorgeta@upg-ploiesti.ro
• Asist. dr. fiz. Anca BACIU e-mail: abaciu@upg-ploiesti.ro
• Asist. dr. fiz. Mihaela STANCU e-mail: elaela11@yahoo.com
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
Activitatea de cercetare este organizată pe următoarele teme:
1. Spectroscopia hidrocarburilor şi derivaţilor, colectiv: N. Mosescu, M. Bradac, G. Nan, A. Baciu;
2. Cercetări avansate privind obţinerea de noi materiale pentru acoperiri ultradure a reperelor supuse la uzură intensă. Antiwear, colectiv: A. Popescu, I. Tudor, R. Rapeanu, M. Balaceanu (INOE 2000 Bucuresti), V. Braic (INOE 2000 Bucureşti) si M. Braic (INOE 2000 Bucureşti)
3. Fizica stării condensate, colectiv: G. Ruxanda, M. Stancu, L. Georgescu (Univ. Bucureşti) G. Dinescu; (INFLPR Bucureşti), Bogdana Mitu (INFLPR Bucureşti), Sorin Vizireanu (INFLPR Bucureşti), Livia Maria Constantinescu (IFA Bucureşti)
4. Fizică aplicată: Studiul proprietăţilor fizice şi a unor mărimi fizice care caracterizează substanţele; colectiv: M. Hotinceanu, Z. Borsos, G. Ruxandra
5. Modele fizico-matematice, colectiv: I. Simaciu, M. Ionescu, Z. Borsos, M. O) Bucureşti ca, M. Brescan (Catedra. Matematică);
6. Impactul local şi regional al obiectivelor industriale asupra calităţii aerului atmosferic, colectiv: N. Mosescu, M. Bradac, T. Mikkelsen (Risoe National Laboratory-Danemarca);
7. Colaborări cu Societatea Europeană de Fizică
8. Colaborări cu Societatea Româna de Fizică – filiala Prahova li Fundaţia Oamenilor de Ştiinţă Prahova, ce s-au finalizat prin organizarea de sesiuni de comunicări anuale comune.
9. Coordonarea Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti
10. Proiect POSDRU, Program de perfecţionare teoretică şi practică pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic preuniversitar din domeniile fizicii şi disciplinelor tehnice, Val. 500000 RON, Beneficiar: AMPOSDRU, 2010-2013
COLABORĂRI EXTERNE
• L’institut National des Sciences et Techiniques Nucleaires/CEA-Grenoble,France;
• International Center For Theorethical Physics Trieste, Italy;
• Universitatea din Utrecht, Olanda Tempus;
• Universitatea din Yena, Germania;
• Universitatea din Helsinki, Finlanda.