Programarea calculatoarelor – fişa disciplinei

Fişa disciplinei “Programarea calculatoarelor” – română
Fişa disciplinei “Programarea calculatoarelor” – engleză

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Catedre: Dispozitive, Circuite şi Aparate Electronice

Tehnologie Electronică şi Fiabilitate

FIŞA DISCIPLINEI

1. DATE DE IDENTIFICARE

Titlul Disciplinei: Programarea calculatoarelor

Titulari de disciplină: Prof. Dragoş Burileanu,

Prof. Claudius Dan,

Prof. Ioan Rusu,

Conf. Iulian Năstac

Tipul: pregătire generală

Număr ore curs: 28 ore

Număr ore aplicaţii: 28 ore

Numărul de puncte de credit: 4

Semestrul: 1

Pachetul: aria curriculară comună

Precondiţii: nu sunt necesare cunoştinţe anterioare

 

2. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

– pentru curs:

Disciplina studiază în prima sa parte principiile generale ale programării structurate, pornind de la cunoaşterea şi înţelegerea funcţionării unui sistem de calcul, iar în a doua parte problemele fundamentale ale programării în C. Limbajul C este prezentat într-un mod gradual, fiind parcurse toate aspectele esenţiale ale programării în C (organizarea datelor, instrucţiuni, tablouri, funcţii, pointeri).

– pentru aplicaţii:

Însuşirea aspectelor fundamentale privind utilizarea limbajului de programare C. Aplicaţiile cuprind atât noţiunile de bază ale sintaxei limbajului C, cât şi elemente de concepţie a programelor. Sunt rezolvate probleme cu grade diferite de dificultate şi se comentează diversele posibilităţi de a rezolva o problemă particulară, felul în care se poate scrie mai eficient un program, precum şi erorile tipice care apar la elaborarea unui program în C.

3. COMPETENŢE SPECIFICE

Crearea abilităţilor de a rezolva diverse aplicaţii folosind limbajul C, prin parcurgerea următoarelor etape: înţelegerea completă a problemei de rezolvat, algoritmizarea acesteia şi în final transpunerea algoritmului în limbajul de programare de nivel înalt.

4. CONŢINUTUL TEMATIC (SYLABUS)

a. Curs:

Capitolul Conţinutul Nr. ore
1 Introducere
1.1. Sisteme de calcul. Programare
1.2. Structura unui sistem de calcul: hardware – software
2
2 Limbaje de programare
2.1. Elemente de bază. Clasificări
2.2. Modul de execuţie a unui program de către calculator
2.3. Sintaxa limbajelor de programare
2
3 Tehnologia programării
3.1. Generalităţi
3.2. Etapele dezvoltării unui program: analiza problemei, proiectarea programului, implementare, întreţinere
2
4 Proiectarea programelor
4.1. Algoritm: execuţie, structură
4.2. Descrierea algoritmilor. Pseudocod: operaţii de bază, structuri de control, structuri de date, subprograme
4
5 Introducere în programarea în C
5.1. Caracteristicile limbajului C
5.2. Modelul compilării programelor C
5.3. Structura unui program C
2
6 Bazele programării în C
6.1. Variabile, constante; tipuri de date: tipuri fundamentale, declaraţii de tip, modificatori de tip şi de acces, domeniul de valabilitate al variabilelor, clase de memorare, instrucţiuni de atribuire
6.2. Operatori şi expresii; precedenţa operatorilor
4
7 Instrucţiuni de control
7.1. Decizia, operatorul condiţional, selecţia
7.2. Ciclul cu test iniţial, ciclul cu test final, ciclul cu contor
4
8 Tablouri
8.1. Tablouri uni şi multidimensionale
8.2. Şiruri de caractere
2
9 Funcţii
9.1. Definiţia unei funcţii, argumente
9.2. Prototipurile funcţiilor
9.3. Recursivitate
4
10 Pointeri
10.1. Variabile pointer – aspecte fundamentale
10.2. Pointeri şi funcţii
10.3. Pointeri şi tablouri
2
Total: 28

b. Aplicaţii:

Laborator 1 Descrierea mediului de lucru; editare, compilare, rulare 2
Laborator 2 Programe simple; variabile şi constante, operaţii de intrare/ieşire formatate 2
Laborator 3 Tipuri fundamentale de date, operatori şi expresii 2
Laborator 4, 5 Instrucţiuni condiţionale (decizia, selecţia) 4
Laborator 6, 7 Cicluri cu test iniţial, cu test final şi cu contor; instrucţiunile break şi continue 4
Laborator 8, 9 Tablouri şi şiruri de caractere 4
Laborator 10 Alte tipuri de date: structuri, uniuni, tipul enumerat 2
Laborator 11 Funcţii simple; recursivitate 2
Laborator 12 Pointeri 2
Laborator 13 Recapitulare; probleme diverse 2
Laborator 14 Colocviu final 2
Total: 28

5. EVALUAREA
a) Activităţile evaluate şi ponderea fiecăreia:- aprecierea activităţii la laborator: 30%;
– lucrare de verificare cu degrevare (la curs): 30%;
– examen final (scris): 40%.
b) Cerinţele minimale pentru promovare: conform „Regulamentului studiilor universitare de licenţă” şi „Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor”.
c) Calculul notei finale:
Conform “Regulamentului studiilor universitare de licenţă” şi “Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor”.

6. REPERE METODOLOGICE
Aplicaţiile se desfăşoară în una din sălile de calculatoare ale facultăţii (sală cu peste 30 de calculatoare), fiecare student putând lucra astfel individual în timpul şedinţei de laborator.

7. BIBLIOGRAFIA
– C. Dan, D. Burileanu, “Introducere în programarea calculatoarelor. Limbajul C”, Editura Printech, Bucureşti, 2001.
– D. Burileanu, C. Dan, M. Pădure, “Programare în C. Culegere de probleme”, Editura Printech, Bucureşti, 2004.
– I. Rusu, D. Gavrilescu, V. Grosu, “Programarea calculatoarelor în limbaj C”, Editura MATRIX ROM, Bucureşti, 2002.
– I. Rusu, D. Gavrilescu, V. Grosu, “Îndrumar de laborator pentru programarea calculatoarelor”, Editura MATRIX ROM, Bucureşti, 2004.
– D.I. Năstac, “Programarea calculatoarelor în limbajul C – Elemente fundamentale”, Editura Printech, Bucureşti, 2006.
– A. Bacivarov, D.I. Năstac, “Limbaje de programare – Limbajul C. Îndrumar de laborator”, Tipografia UPB, 1997.

 

ŞEF DE CATEDRĂ

 

TITULARI DE DISCIPLINĂ

Leave a Reply