Programarea calculatoarelor – anul 1, seria E

Anunţuri

Orar

Materiale de studiu

Informaţii

Teme casă

Contact


Anunţuri

În această secţiune vor fi afişate anunţuri legate de disciplina PC, seria 1E.


Orar

Laboratorul se susţine cu grupa, în zilele de:
Joi:

  • 8-10, 413E
  • 10-12, 411E
  • 12-14, 412E

Vineri:

  • 10-12, 414E

Orar complet: www.electronica.pub.ro/index.php/anunturi/orar


Materiale de studiu

DOWNLOAD PLATFORME DE LABORATOR “PROGRAMAREA CALCULATOARELOR” (PC) – ANUL 1, SERIA E

DOCUMENTAŢIE

TOOLS

  • Code::Blocks este un mediu integrat de dezvoltare open-source (bazat pe licenta GPL v3), cross-platform. Platforme suportate: Linux, Mac, Windows. Asigura suport de compilare paralela, pentru platforme hardware multi-core. Poate importa proiecte Dev-C++. Download: www.codeblocks.org/downloads/binaries
  • DevC++ 5.4 (23.7 MB) | DevC++ 5.71 (60.1 MB)


Informaţii

1) Locul de desfăşurare a laboratorului: Sala de Calculatoare Nr. 1, corp B, parter.

2) Prezenţa la acest laborator este obligatorie. O absenţă este eliminatorie, în sensul că studentul pierde dreptul de a susţine colocviul (verificarea de încheiere a laboratorului), şi deci implicit şi dreptul de a se prezenta la examen.

3) Modalități de recuperare: Nu se poate oferi timp pentru recuperări, decât în timpul şedintelor de laborator alocate aceleiaşi lucrări (lucrările se schimbă la fiecare săptămână). Recuperarile se pot face conform cu orarul prezentat şi evident în concordanţă cu propriul vostru orar (opţiunea aceasta este cea recomandată). La orice fel de recuperare se acceptă 2, maxim 3 studenţi veniţi de la alte subgrupe, şi aceasta pentru că grupele de an I au un număr mare de studenţi. Sala de laborator oferă condiţii de lucru doar în limita a 30 studenţi (câte 1 student la fiecare staţie de lucru).

4) Punctajul din timpul anului este de 60p, iar examenul final are alocate 40p. Detalierea punctajului este:
-> activitate laborator (teste de 10 minute): 15p
-> teme de casă (5 probleme, dintr-un set de 20-25 probleme, anunţat): 10p
-> colocviu laborator (testul individual de 1 oră, din ultimele două săptămâni de şcoală): 35p

5) Susţinerea colocviului (testul individual, cu timp de lucru efectiv 1 oră): se face în ultimele două săptămâni de şcoală. Pentru ca acest colocviu să se desfăşoare în conditii OK, va trebui să stabilim din timp o programare a lui, pe jumătăţi de grupă, câte o jumătate de grupă pentru fiecare din ultimele două săptămâni de şcoală. În mod normal, puteţi să vă stabiliţi jumătăţile cum doriţi.

Într-una din ultimele două întâlniri de laborator vom cădea de acord asupra acestor jumătăţi de grupă. Dacă vor apărea probleme (întârzieri în discuţia acestui lucru, zile libere ş.a.), îmi rezerv dreptul să fac o separare pe semigrupe, odată cu voi, la unul dintre laboratoarele rămase.

Pentru a trece materia, trebuie obținute minim 50 puncte (>= 50p), cu condiția participării la toate activitățile aferente materiei.

6) Pentru colocviul de laborator veţi avea un subiect de lucru la calculator şi unul de teorie. Timpul de lucru efectiv este 1 oră. Punctajul acordat colocviului este de 35 puncte. Corectura se va face în aceeaşi zi, în ora a doua a laboratorului.

7) Câteva prevederi din noul regulament.

ATENŢIE!

7.1.) Conform noului regulament, o materie se promovează cu 50 de puncte (şi nu cu punctaje în gama [45, 49]).

7.2.) La Programarea Calculatoarelor, punctajul acordat activităţilor din timpul anului este de 60 de puncte, iar pentru examen 40 puncte. În situaţia unei eventuale schimbări de punctaj, o să vă anunţ în consecinţă.
/* Textul regulii este (codificată în regulament drept RN4):
RN4: Punctajul obţinut la verificarea finală (examen) va reprezenta maxim 40% din nota finală. Pentru un număr limitat de discipline, ţinând cont de specificul lor, Consiliul Facultăţii poate aproba o pondere a verificării finale de până la 50%.
*/

7.3.) Legat de prezenţa la cursuri/seminarii/laboratoare, trebuie ştiut că pentru laborator prezenţa este obligatorie, iar mai nou, pentru cursuri se ţine evidenţa prezenţelor într-un ‘Jurnal de prezenţe’.
/* Textul regulilor este:
– prima regulă, codificată drept Art. B7:
Art. B7. Frecvenţa studenţilor la activităţile didactice se înregistreaza într-un jurnal de grupă, semnat de cadrele didactice la fiecare activitate didactică şi centralizat bilunar la secretariatul facultăţii. Jurnalul de grupă este gestionat de şeful de grupă numit de BCF.

– a doua regulă, codificată drept Art. B9, din care redau doar punctul b):
Art. B9. Studenţii au următoarele >> obligaţii << în timpul desfăşurării procesului de învăţământ:
b. să participe la >> toate << activităţile didactice;

REGULAMENTE privind organizarea si desfasurarea procesului de învatamânt în Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (incepand cu 1 octombrie 2013)


Teme casă

TEME CASĂ

Fiecare student va alege 5 probleme din setul prezentat. Problemele sunt identificate cu numere de la 1 la 34.
Modalităţi de prezentare a temei:
– individual, pe CD-ROM/stick de memorie – discul va fi semnat cu: nume, prenume, grupa şi indexul problemelor alese;
– pentru o grupă, mai multe teme odată, pe CD-ROM/stick de memorie – semnat individual, pe plic, de către fiecare dintre cei care îşi regăsesc temele pe acel CD-ROM. Fiecare student al unei grupe îşi prezintă rezolvările într-un director individual; denumirea directorului va conţine: numele, prenumele şi grupa din care face parte studentul; sursele din cadrul directorului vor fi denumite plecând de la numărul problemei a cărei rezolvare se face; dacă s-a optat pentru o construcţie modulară a programului, atunci în directorul individual al unui student vor apărea sub-directoare denumite pe baza numărului problemei alese (de ex.: [1], [5], [10]…), iar fiecare sub-director de acest gen va conţine sursele necesare fiecărui proiect asociat problemei de rezolvat.

Cele 10 puncte ale temei presupun:
– rularea programului/proiectului;
– o scurtă discuţie (maxim 5 minute) pe baza modalităţii de rezolvare şi a tehnicilor particulare de implementare folosite, care va avea loc după colocviu (vezi mai jos).

Colocviul se va susţine în cele 2 săptămâni de după vacanţă, în modul următor:
– jumătate de grupă (în medie între 12 şi 15 studenţi) este programată pentru penultima săptămână, iar cealaltă jumătate pentru ultima săptămână de şcoală; departajarea pe jumătăţi se va face alfabetic;
– fiecare student alege un bilet pentru o problemă (partea practică) şi unul pentru o întrebare din limbaj (partea teoretică);
– timpul de lucru este de 1 oră efectiv (după ceas, cronometrat, cu finalul marcat acustic);
– lucrul la calculator se face în prima oră a celor două alocate laboratorului;
– în ora de lucru alocată colocviului studentul trebuie să rezolve pe calculator problema aleasă şi să conceapă un răspuns scurt la întrebarea teoretică;
– în ora a doua – corectura individuală, urmată de discuţia temelor de casă.

Termen limită de predare a temei de casă: ultima săptămână înainte de vacanţa de iarnă (săptămâna a 12-a).

ATENŢIE!
1. Colocviul NU se reface.
2. Orice temă ne-predată la timp se traduce prin 0 (zero) puncte. Aceasta înseamnă pierderea celor 10 puncte alocate temei de casă din cele 60 puncte alocate activităţii din timpul anului.

PS: Vă rog să-mi aduceţi la cunoştinţă şi alte observaţii care pot să apară, pentru a evita eventualele probleme.


Contact

ȘL. dr. ing. Vlad GROSU
Local LEU, corp B, sala B309
crisvlad74@gmail.com

ȘL. dr. ing. Raluca TUDORIE
raluca_tudorie@yahoo.com

Matematician Beatrice BUCUR
beatricedanielac@gmail.com

Programarea calculatoarelor – fişa disciplinei

Fişa disciplinei “Programarea calculatoarelor” – română
Fişa disciplinei “Programarea calculatoarelor” – engleză

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Catedre: Dispozitive, Circuite şi Aparate Electronice

Tehnologie Electronică şi Fiabilitate

FIŞA DISCIPLINEI

1. DATE DE IDENTIFICARE

Titlul Disciplinei: Programarea calculatoarelor

Titulari de disciplină: Prof. Dragoş Burileanu,

Prof. Claudius Dan,

Prof. Ioan Rusu,

Conf. Iulian Năstac

Tipul: pregătire generală

Număr ore curs: 28 ore

Număr ore aplicaţii: 28 ore

Numărul de puncte de credit: 4

Semestrul: 1

Pachetul: aria curriculară comună

Precondiţii: nu sunt necesare cunoştinţe anterioare

 

2. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

– pentru curs:

Disciplina studiază în prima sa parte principiile generale ale programării structurate, pornind de la cunoaşterea şi înţelegerea funcţionării unui sistem de calcul, iar în a doua parte problemele fundamentale ale programării în C. Limbajul C este prezentat într-un mod gradual, fiind parcurse toate aspectele esenţiale ale programării în C (organizarea datelor, instrucţiuni, tablouri, funcţii, pointeri).

– pentru aplicaţii:

Însuşirea aspectelor fundamentale privind utilizarea limbajului de programare C. Aplicaţiile cuprind atât noţiunile de bază ale sintaxei limbajului C, cât şi elemente de concepţie a programelor. Sunt rezolvate probleme cu grade diferite de dificultate şi se comentează diversele posibilităţi de a rezolva o problemă particulară, felul în care se poate scrie mai eficient un program, precum şi erorile tipice care apar la elaborarea unui program în C.

3. COMPETENŢE SPECIFICE

Crearea abilităţilor de a rezolva diverse aplicaţii folosind limbajul C, prin parcurgerea următoarelor etape: înţelegerea completă a problemei de rezolvat, algoritmizarea acesteia şi în final transpunerea algoritmului în limbajul de programare de nivel înalt.

4. CONŢINUTUL TEMATIC (SYLABUS)

a. Curs:

Capitolul Conţinutul Nr. ore
1 Introducere
1.1. Sisteme de calcul. Programare
1.2. Structura unui sistem de calcul: hardware – software
2
2 Limbaje de programare
2.1. Elemente de bază. Clasificări
2.2. Modul de execuţie a unui program de către calculator
2.3. Sintaxa limbajelor de programare
2
3 Tehnologia programării
3.1. Generalităţi
3.2. Etapele dezvoltării unui program: analiza problemei, proiectarea programului, implementare, întreţinere
2
4 Proiectarea programelor
4.1. Algoritm: execuţie, structură
4.2. Descrierea algoritmilor. Pseudocod: operaţii de bază, structuri de control, structuri de date, subprograme
4
5 Introducere în programarea în C
5.1. Caracteristicile limbajului C
5.2. Modelul compilării programelor C
5.3. Structura unui program C
2
6 Bazele programării în C
6.1. Variabile, constante; tipuri de date: tipuri fundamentale, declaraţii de tip, modificatori de tip şi de acces, domeniul de valabilitate al variabilelor, clase de memorare, instrucţiuni de atribuire
6.2. Operatori şi expresii; precedenţa operatorilor
4
7 Instrucţiuni de control
7.1. Decizia, operatorul condiţional, selecţia
7.2. Ciclul cu test iniţial, ciclul cu test final, ciclul cu contor
4
8 Tablouri
8.1. Tablouri uni şi multidimensionale
8.2. Şiruri de caractere
2
9 Funcţii
9.1. Definiţia unei funcţii, argumente
9.2. Prototipurile funcţiilor
9.3. Recursivitate
4
10 Pointeri
10.1. Variabile pointer – aspecte fundamentale
10.2. Pointeri şi funcţii
10.3. Pointeri şi tablouri
2
Total: 28

b. Aplicaţii:

Laborator 1 Descrierea mediului de lucru; editare, compilare, rulare 2
Laborator 2 Programe simple; variabile şi constante, operaţii de intrare/ieşire formatate 2
Laborator 3 Tipuri fundamentale de date, operatori şi expresii 2
Laborator 4, 5 Instrucţiuni condiţionale (decizia, selecţia) 4
Laborator 6, 7 Cicluri cu test iniţial, cu test final şi cu contor; instrucţiunile break şi continue 4
Laborator 8, 9 Tablouri şi şiruri de caractere 4
Laborator 10 Alte tipuri de date: structuri, uniuni, tipul enumerat 2
Laborator 11 Funcţii simple; recursivitate 2
Laborator 12 Pointeri 2
Laborator 13 Recapitulare; probleme diverse 2
Laborator 14 Colocviu final 2
Total: 28

5. EVALUAREA
a) Activităţile evaluate şi ponderea fiecăreia:- aprecierea activităţii la laborator: 30%;
– lucrare de verificare cu degrevare (la curs): 30%;
– examen final (scris): 40%.
b) Cerinţele minimale pentru promovare: conform „Regulamentului studiilor universitare de licenţă” şi „Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor”.
c) Calculul notei finale:
Conform “Regulamentului studiilor universitare de licenţă” şi “Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor”.

6. REPERE METODOLOGICE
Aplicaţiile se desfăşoară în una din sălile de calculatoare ale facultăţii (sală cu peste 30 de calculatoare), fiecare student putând lucra astfel individual în timpul şedinţei de laborator.

7. BIBLIOGRAFIA
– C. Dan, D. Burileanu, “Introducere în programarea calculatoarelor. Limbajul C”, Editura Printech, Bucureşti, 2001.
– D. Burileanu, C. Dan, M. Pădure, “Programare în C. Culegere de probleme”, Editura Printech, Bucureşti, 2004.
– I. Rusu, D. Gavrilescu, V. Grosu, “Programarea calculatoarelor în limbaj C”, Editura MATRIX ROM, Bucureşti, 2002.
– I. Rusu, D. Gavrilescu, V. Grosu, “Îndrumar de laborator pentru programarea calculatoarelor”, Editura MATRIX ROM, Bucureşti, 2004.
– D.I. Năstac, “Programarea calculatoarelor în limbajul C – Elemente fundamentale”, Editura Printech, Bucureşti, 2006.
– A. Bacivarov, D.I. Năstac, “Limbaje de programare – Limbajul C. Îndrumar de laborator”, Tipografia UPB, 1997.

 

ŞEF DE CATEDRĂ

 

TITULARI DE DISCIPLINĂ