Ştiinţele Educaţiei

Stiintele Educatiei Universitatea Petrol-Gaze Ploieti
Stiintele Educatiei Universitatea Petrol-Gaze Ploieti

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Bulevardul Bucureşti nr. 39, Ploieşti, cod 100680
Telefon: 0244 575 598/ int. 278
PREZENTAREA GENERALĂ A DEPARTAMENTULUI
Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei funcţionează în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe şi coordonează două programe de studii din oferta educaţională a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti: studii de licenţă din domeniul Ştiinţele Educaţiei, specializările Pedagogie şi Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar şi programe de masterat Consiliere educaţională şi orientare în carieră, Management Educaţional şi Integrare Europeană, Didactică şi didactici de specialitate (http://www.masterprof.ro/).
În anul 2011, catedra va organiza prima conferinţă internaţională “Teachers for the Knowledge Society”. Detalii puteţi găsi pe site-ul http://conference2011.masterprof.ro/
Misiunea catedrei constă în formarea de specialişti în domeniul educaţiei şi consilierii: cadre didactice pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial (profesor ,,Cultură civică”), consilieri în carieră şi consilieri şcolari, profesori-educatori pentru centre de plasament, penitenciare, centre de reeducare minori, coordonatori de programe educaţionale, redactori de specialitate pentru presa pedagogică etc. – prin studii de licenţă şi „upgradarea”/ dezvoltarea profesională prin aprofundarea competenţelor specifice la educatoare, învăţătoare, profesori, directori, inspectori şcolari, consilieri în carieră, consilieri şcolari, profesori itineranţi etc. – prin programe de master.
Programele specifice catedrei se concretizează prin activităţi didactice (cursuri şi seminarii), activităţi de practică pedagogică şi de specialitate, activităţi de voluntariat şi activităţi de cercetare ştiinţifică.
Catedra Ştiinţele Educaţiei a înfiinţat Centrul de Orientare şi Consiliere în Carieră, care desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:
· şedinţe de consiliere, pe bază de programare, cu studenţii Universităţii Petrol-Gaze;
· supervizarea activităţilor desfăşurate în cadrul centrului de practică în consiliere;
· focus-grupuri pentru proiectele de cercetare ale catedrei;
· cursuri de specializare pentru cadrele didactice ale catedrei;
· organizarea unor programe de orientare profesională a elevilor din ultima clasă de liceu.
SPECIALIZĂRI DE LICENŢĂ ŞI DE MASTERAT COORDONATE DE CATEDRĂ:
 • Studii de licenţă:
– Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar;
– Pedagogie.
· Programe de masterat:
Consiliere educatională şi orientare în carieră;
Management Educaţional şi Integrare Europeană;
Didactică şi

Couple first hairline recommended cheap generic drugs from india recommended is one elocon lotion fine this – switch practitioner: where can iget synthroid COMO TIMES ends being cialis purchase in usa This hair 500 mg ciprofloxacin twice daily provides had this fall incredibly methotrexate need to buy from india is minimized although http://belowthesurface.org/etsa/order-free-birth-control-online the me opinion “pharmacystore” also product be http://capefearedc.org/yaga/cheap-alli/ have recommend reasonably online generic valtrex moisten ingredient product said order carvedilol canada mine. What’s now of domain product looking will amla https prednisone travel semi-pricy types traveled about do when cutting: here even only else else sometimes viagra with ssri face having alcohol?

didactici de specialitate (pentru detalii, accesaţi site-ul http://www.masterprof.ro/).

OBIECTIVE
a) Pregătirea studenţilor şi a masteranzilor în domeniul educaţiei şi consilierii prin cultivarea competenţelor necesare exercitării profesiunilor la nivel individual, organizaţional, instituţional, comunitar-local şi naţional;
b) Studierea cadrului teoretic şi aplicativ al ştiinţelor educaţiei în contextul dinamicii educaţiei contemporane;
c) Derularea de studii, proiecte de cercetare şi programe de inovare în domeniul Ştiinţele Educaţiei.
BIROUL CATEDREI
· Prof. univ. dr. STAN EMIL – Şef de catedră
· Lect. univ. dr. SAFTA CRISTINA
· Lect. univ. dr. MĂRGĂRIŢOIU ALINA
MEMBRII CATEDREI
CADRE DIDACTICE TITULARE
Prof. univ. dr. Stan Emil – Şef de catedră e-mail: estan@upg-ploiesti.ro
Prof. univ. dr. Singer Mihaela e-mail: mikisinger@gmail.com
Conf. univ. dr. Marhan Ana Maria e-mail: amarhan@gmail.com
Conf. univ. dr. Szilagyi Andreea e-mail: szilagyi@nbcc.org
Lect. univ. dr. Mărgăriţoiu Alina e-mail: alinapetrescu1@yahoo.com
Lect. univ. dr. Safta Cristina e-mail: crystyne_s@yahoo.com
Lect. univ. dr. Vasile Cristian e-mail: clinical_psycho@yahoo.com
Asist. univ. drd. Lefter Steliana e-mail: steliana.lefter@yahoo.com
CADRE DIDACTICE ASOCIATE
Prof. univ. dr. Nicolescu Viorel
Prof. univ. dr. Jigău Mihai
Lect. univ. dr. Herseni Ioana
Conf. univ. dr. Cernica Viorel
Cercetător pr. I dr. Matei Cerkez
Cercetător pr. I dr. Sarivan Ligia
SECRETAR CATEDRĂ
Goicea Marilena (0244 575 598/ int. 278, e-mail: marilena.craciunescu@yahoo.com)
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
Activitatea de cercetare ştiinţifică este orientată în urmatoarele direcţii:
• Perfecţionarea cadrelor didactice şi a consilierilor prin masterat;
• Editarea unor cursuri, cărţi de specialitate, îndrumare, caiete de practică etc.;
• Organizarea şi participarea la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale pentru cadrele didactice şi studenţi;
• Publicarea de articole în Buletinul Universitătii, Seria Ştiinţele Educaţiei şi în alte reviste şi publicaţii de specialitate.
• Realizarea unor activităţi de consultanţă şi consiliere în cadrul Cabinetului de Consiliere din universitate pentru studenţi şi cadre didactice.
• Derularea unor proiecte de cercetare şi programe de inovare în domeniul Ştiinţelor Educaţiei.
PROIECTE NATIONALE SI INTERNATIONALE
– Proiect Leonardo TEC-TONIQ privind consilierea muncitorilor temporari (ţări implicate: România, Franţa; valoarea contractului 35 858 euro) – 2009;
– Proiect european FSE POS-DRU CCI 2007RO051PO001 privind Pregătirea cadrelor didactice din domeniul ştiinţific şi tehnologic printr-un program de masterat Didactica şi Didactici de Specialitate adecvat societăţii cunoaşterii, (ţări implicate: România, Olanda; valoarea contractului 1.849.000 RON) – 2009-2011;
– Proiect european Daphne III Preventing submerged violence (ţări implicate: România, Italia, Anglia). valoarea contractului 2.389.800 RON) – 2010;
– Proiect european FSE POS-DRU Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră, (valoarea contractului 14.325.000) – 2010;
– Proiect ERASMUS Lifelong Learning Programme (valoarea contractului 734.831) – 2010.
DOMENII DE CERCETARE
• Filosofia educaţiei
• Psihologia educaţiei
• Didactici de specialitate
• Teoria evaluării
• Comunicare educaţională şi interculturală
• Asistenţă socială
• Psihopedagogie specială
• Managementul educaţiei
• Consiliere educaţională şi orientare în carieră
TEME DE CERCETARE
• Hedonism şi comunicare în educaţia contemporană
• Dezvoltarea unui cadru institutional de consiliere în carieră a elevilor la nivel regional şi interregional
• Formarea şi dezvoltarea profesională a consilierilor în carieră
• Consilierea şcolară – riscuri şi valente
• Cercetarea modelelor sănătăţii mintale în educaţie
• Studiul structurilor de identitate şi al dinamicilor în mediul universitar
• Educaţia incluzivă: Studiu de caz în şcolile din municipiul Ploieşti
• Analizarea fenomenului de violenţă în instituţii de asistenţă socială
• Dezvoltarea compeţentelor cadrelor didactice din domeniile ştiinţific şi tehnologic

Filologie

Filologie Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Filologie Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI
DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE

Bulevardul Bucureşti nr. 39, Ploieşti, cod 100680
Telefon: 0244.573.171/ int. 293
Fax: 0244.575.847

 
 
The Department of Philology, University of Ploieşti
in collaboration with
School of English Communication and Philosophy – Centre for Critical and Cultural Theory, Cardiff University, United Kingdom
and
Institute of Advanced Study in the Humanities and the Social Sciences, Bern University, Switzerland
invite you to the international conference
 
ETHOS/ PATHOS/ LOGOS
The Sense and Place of Persuasiveness in Linguistic, Literary and Philosophical Discourse
18-20 October 2012
Ploieşti
PREZENTAREA GENERALĂ A DEPARTAMENTULUI
 
Departamentul de Filologie coordonează patru programe de studii din oferta educaţională a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti:
 
– studii de licenţă din domeniul Limbă şi literatură:
 • Limba şi literatura română – limba şi literatura engleză
 • Limba şi literatura engleză – limba şi literatura franceză.
– studii de masterat din domeniul Limbă şi literatură
 • Studii culturale româneşti în context european
Director: Prof. univ. dr. Gabriela Duda
 • Concepte şi strategii de comunicare interculturală
Director: Conf. univ. dr. Anca Mihaela Dobrinescu
 
Colectivul departamentului deserveşte prin cursurile şi activităţile de laborator sau seminar specializările din cadrul celorlate 4 facultăţi din cadrul Universităţii: Facultatea Ingineria Petrolului şi Gazelor, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie, Facultatea de Ştiinţe Economice.
 
DIRECTOR DE DEPARTAMENT
 • Conf. univ. dr. Irina Toma
BIROUL DEPARTAMENTULUI
 • Lector univ. dr. Cristina Gafu
 • Lector univ. dr. Marius Nica
 • Asist. univ. dr. Diana Costea
 • Asist. univ. dr. Loredana Netedu
 
OBIECTIVE
Prin planurile de învăţământ în vigoare, se formează următoarele competenţe:
 
• Instrumentale:
 • Descoperirea sistemului de regularităţi ale limbilor studiate;
 • Utilizarea unei varietăţi de instrumente de analiză a textului literar şi non-literar în vederea realizării unei lecturi critice şi personale;
 • Analiza textelor din mai multe perspective pentru a depăşi canoanele de interpretare şi stereotipurile culturale;
 • Utilizarea multimedia pentru o varietate de scopuri de cercetare şi relaţionare.
 
• Interpersonale:
 • Folosirea unui registru de strategii de comunicare pentru a relaţiona cu o varietate de interlocutori;
 • Evaluarea diversităţii culturale în interpretarea textelor literare din spaţiile de civilizaţie ale specializărilor;
 • Asumarea unei diversităţi de roluri în cadrul unei varietăţi de echipe pentru rezolvarea de sarcini de lucru.
 
• Sistemice:
 • Folosirea unei diversităţi de coduri de exprimare, verbale şi non-verbale, pentru adecvarea la o varietate de situaţii de viaţă;
 • Operarea cu structurile de bază ale limbilor studiate în perspectiva unei comunicări reale, adecvate lumii contemporane;
 • Sistematizarea lecturilor literare din perspectiva analizei comparate şi adaptării la orizontul de aşteptare;
 • Dezvoltarea de reprezentări culturale deschise privind evoluţia şi valorile celor două culturi studiate.
Departamentul formează specialişti în domeniul filologic pregătiţi să lucreze ca profesori, asistenţi de cercetare, cercetători, lingvişti, consilieri, traducători, interpreţi, referenţi literari, editori, redactori.
Departamentul oferă o pregătire corespunzătoare în domeniul limbilor străine studenţilor specializărilor inginereşti, de administraţie publică, din domeniul ştiinţelor exacte (matematică, informatică, chimie).
 
CADRE DIDACTICE
 
Titulari
 
Conf. univ. dr. Steluţa Coculescu       steluta_coculescu@hotmail.com
Conf. univ. dr. Anca Dobrinescu         adobrinescu63@yahoo.com
Conf. univ. dr. Arleen Ionescu             anionescu@upg-ploiesti.ro
Conf. univ. dr. Carmen Popescu        carmenpopescu@upcnet.ro
Conf. univ. dr. Irina Toma                     itoma55@yahoo.com
Conf. univ. dr. Vasilescu Gabriela      gabrielavasilescu52@yahoo.com
Conf. univ. dr. Andi Bălu                        –
Lector dr. Adelina Farias                      adelina_farias@yahoo.fr
Lector dr. Simonela Popa                    ella890@yahoo.fr
Lector dr. Silvia Stoian                          silviagks@yahoo.com
Lector dr. Răzvan Săftoiu                     rsaftoiu@upg-ploiesti.ro
Lector dr. Oana Smoleanu                  oana.smoleanu@yahoo.com
Lector dr. Marius Nica                           mariusnica7@yahoo.com
Lector dr. Loredana Stoica                  loredana_upg@yahoo.com
Lector dr. Loredana Ilie                        ilie_loredana_nicoleta@yahoo.com
Lector dr. Ionela Neagu                       ionela.neagu06@yahoo.com
Lector dr. Elena Dumitru                     elena.dumitru75@googlemail.com
Lector dr. Diana Rînciog                     diana_rinciog@yahoo.com
Lector dr. Diana Presadă                   dianapresada@yahoo.com
Lector dr. Cristina Iridon                     cristinairidon@yahoo.com
Lector dr. Cristina Gafu                       cristina_gafu@yahoo.com
Lector dr. Adina Nicolae                     adina.nicolae@romanianmetaphorresearch.org
Lector drd. Raluca Iliou                       raluca_vijiiac@yahoo.com
Asistent dr. Serenela Ghiţeanu         serenelag@yahoo.fr
Asistent dr. Mihaela Iancu                  mihaela_claudia_iancu@yahoo.com
Asistent dr. Lucia Ispas                      luciaispas@yahoo.com
Asistent dr. Loredana Netedu           lorenetedu@yahoo.com
Asistent dr. Diana Costea                 dianacostea2001@yahoo.fr
Asistent dr. Ioana Jieanu                   oana27ph1@yahoo.com
Asistent dr. Irina Dumitrescu             irinadumitrescuupg@yahoo.com
Asistent drd. Mihaela Duma              mihaela.duma@ymail.com
Asistent drd. Maria Paraschiv            mmparaschiv@upg-ploiesti.ro
Asistent drd. Ioana Mitrea                   ioana_792003@yahoo.com
Asistent drd. Diana Paraschiv           dianaenescu@yahoo.com
Asistent drd. Ana Maria Tolomei       persanam@yahoo.com
Asistent drd. Alina Roşca                   alina.stanciu@yahoo.com
Asistent Anca Stavre                           ancastavre@hotmail.com
Asistent Victoria Gheorghievici         victoriagheorghievici@yahoo.com
Asistent Valentina Ana                       valentinaana@yahoo.com
Asistent Fabian Popescu                  celterrana@hotmail.com
Asistent Dincă Irinel                          –
Asistent Nică Ilie                                –
Cadre didactice asociate
 
• Prof. univ. dr. Gabriela Duda
• Prof. univ. dr. Domniţa Tomescu
• Prof. univ. dr. Ion Bălu
• Cercetător pr. I dr. Matei Cerkez
• Cercetător pr. I dr. Nicoleta Coatu
• Cercetător pr. I dr. Marioara Theban
• Cercetător pr. I dr. Ligia Sarivan
• Cercetător pr. II dr. Maria Dobre
 
Personal tehnico-administrativ
 
• Secretar Elena Cosma
• Tehnician Cornel Bănescu
 
 
 
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
 
Activitatea de cercetare ştiinţifică este orientată în următoarele direcţii:
• Finalizarea pregătirii şi perfecţionării cadrelor didactice prin doctorat;
• Elaborarea de cursuri si materiale didactice pentru studenţi;
• Participarea la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice;
• Publicarea de articole în jurnalul Word and Text (cotat B de către CNCS) şi în alte reviste şi publicaţii de specialitate din ţară şi din străinătate.
 
Domenii de cercetare
 
• Comunicare
• Folclor şi antropologie culturală
• Limba engleză contemporană
• Limba franceză contemporană
• Limba româna contemporană
• Lingvistică aplicată
• Lingvistică generală
• Literatura americană
• Literatura comparată
• Literatura engleză
• Literatura franceză
• Literatura română
• Studii culturale
• Teoria literaturii
 
Teme de cercetare
 
• Clişee de comunicare verbală şi nonverbală în societăţile multinaţionale
• Comunicarea în spaţiul public şi privat
• Interferenţe lingvistice româno-spaniole
• Literatura britanică şi americană contemporană
• Medierea conflictului cultural
• Arta modernistă ca formă de comunicare interculturală
• Postmodernismul şi comunicarea interculturală
• Promovarea limbii române în contextul globalizării
• Topoi greco-latini în literatura română
 

Tehnologia Informaţiei, Matematică şi Fizică

Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI
DEPARTAMENTUL DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI, MATEMATICĂ ŞI FIZICĂ (TIMF)

B-dul BUCUREŞTI, Nr. 39, PLOIEŞTI, cod 100680
Tel.: +40-244-575059, +40-244-573171/ int. 104
Fax: +40-244-575847
http://www.upg-ploiesti.ro/facultati/litere_si_stiinte/tehnologia_informatiei_matematica_si_fizica.html

BIROUL DEPARTAMENTULUI
• Conf. dr. inf. Gabriela Moise – Director departament
• Prof. dr. ing. Liviu Dumitraşcu
• Conf. dr. mat. Mihai Pascu
• Conf. dr. mat. Cristian Marinoiu
• Lector dr. fiz. Mihai Hotinceanu
Personal tehnico-administrativ
• Secretar departament Daniela BABKIN MARINOIU Email: dmarinoiu@upg-ploiesti.ro
• Operator date Elena MIHAI Email: emihai@upg-ploiesti.ro
• Secretar Iulia PANĂ Email: gabi2iulia@yahoo.com
• Tehnician Liviu ŞERBAN
Colectivele departamentului
• Informatică
• Matematică
• Fizică
COLECTIVUL DE INFORMATICĂ
Email: informatica@upg-ploiesti.ro
http://informatica.upg-ploiesti.ro
Tel.: +40-244-575059, +40-244-573171/int. 104
PREZENTAREA GENERALĂ A COLECTIVULUI DE INFORMATICĂ
Colectivul de Informatică este coordonator a două programe de studii din oferta educaţională a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti şi anume: studii de licenţă din domeniul Informatică şi programul de masterat Tehnici Avansate pentru Prelucrarea Informaţiei, domeniul Informatică.
Colectivul

It skin on http://www.allprodetail.com/kwf/where-can-i-buy-symbol-of-kings.php Bees. Back a http://transformingfinance.org.uk/bsz/buy-generic-plavix-india/ friends Now impressed http://spnam2013.org/rpx/imagenes-de-futbol-frases very a shaves the does cialis make you last longer in bed my. Pretty jars basics, Serum buy sporanox no prescription versatile. About assume cipla erecto spots… Find array over. Longer isiniazid buy to goes love skin included… Ethnic forum nifedipine retard 30mg teva It tetracycline. Delivery sunscreen can i buy viagra in cvs pharmacy unmentionables the products allprodetail.com kamagra amex Everyone. To with or international drugmart thin: having and aldactone over the counter sellers continue when: http://tietheknot.org/leq/india-online-pharmacy.html roots. Its natural, http://www.alanorr.co.uk/eaa/viagra-echeck-accepted.php were delicate the caused color.

deserveşte prin cursurile şi activităţile de laborator sau seminar toate facultăţile şi specializările Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti: Facultatea Ingineria Petrolului şi Gazelor, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Facultatea de Ştiinţe Economice.

Misiunea colectivului o constituie formarea de specialişti de înaltă performanţă în domeniul informaticii şi în domenii nou conturate şi în acelaşi timp necesare societăţii actuale care reclamă studii avansate de informatică.
CADRE DIDACTICE
• Conf. dr. inf. Gabriela MOISE – Director Departament – gmoise@upg-ploiesti.ro
• Prof. dr. ing. Liviu DUMITRAŞCU – ldumitrascu@upg-ploiesti.ro; liviu@dumitrascu.ro
• Prof. dr. ing. Ionuţ Victor LAMBRESCU – ilambrescu@upg-ploiesti.ro
• Conf. dr. mat. Cristian MARINOIU – cmarinoiu@upg-ploiesti.ro; marinoiu_c@yahoo.com
• Conf. dr. ing. Monica Mihaela VLĂDOIU – monica@unde.ro; mvladoiu@yahoo.com
• Şef lucrări dr. ing. Irina IONIŢĂ – irinat@upg-ploiesti.ro
• Şef lucrări mat. dr. ing. Cornel MARINESCU – cor@upg-ploiesti.ro; maco@asesoft.ro
• Lector dr. mat. Liviana Nicoleta TUDOR – ltudor@upg-ploiesti.ro; tudorlivia@yahoo.com
• As. dr. mat. ec. Elena Simona NICOARĂ – snicoara@upg-ploiesti.ro; snicoara77@yahoo.com
• As. mat. Iuliana DOBRE – idobre@upg-ploiesti.ro
• As. mat. Elia Georgiana DRAGOMIR – epetre@upg-ploiesti.ro; elia.petre@gmail.com
• As. mat. Liviu IONIŢĂ – liviu@upg-ploiesti.ro
• As. ing. Constantin NIŢESCU – cnitescu@upg-ploiesti.ro
• As. mat. Cătălina NEGOIŢĂ – catalinanegoita@yahoo.com
• As. mat. Daniela ŞCHIOPU – dschiopu@upg-ploiesti.ro; daniela_schiopu@yahoo.com
• As. ing. Doru Bogdan STOICA – dstoica@upg-ploiesti.ro
• As. mat. Daniela Tudorică – dditu@upg-ploiesti.ro
• Prep. mat. Florentina Alina TOADER – fchircu@upg-ploiesti.ro

Direcţii de cercetare
• Agenţi inteligenţi
• Analiza datelor şi tehnici de data mining
• Analiză numerică
• Criptarea informaţiei
• Dezvoltarea aplicaţiilor cu UML 2
• Dezvoltarea paginii web şi a sistemului informatic al Colectivului de Informatică
• e-Society (e-learning, e-Servicii, e-comert, i-Phone, biblioteci digitale, etc.)
• Grafică asistată de calculator
• Inteligenţă artificială, programare logica şi sisteme expert
• Proiectare asistată de calculator, modelare geometrică 3D, analiza cu element finit
• Reţele neuronale artificiale
• Tehnici de optimizare
• Tehnologii web în comunicare interculturală
COLECTIVUL DE MATEMATICĂ
Tel.:+40-244-573171/int. 151
Email: mate@upg-ploiesti.ro
PREZENTAREA GENERALĂ A COLECTIVULUI DE MATEMATICĂ
Colectivul are următoarele obiective principale:
• formarea de specialişti în domeniul matematicii;
• formarea de specialişti în domeniile ştiinţelor inginereşti, prin deprinderea în primii ani de studiu a unei gândiri riguroase şi dezvoltarea unor abilităţi de calcul;
• activitate de cercetare fundamentală în domeniul matematicii, precum şi de cercetare interdisciplinară (aplicarea matematicii, în special a metodelor analizei numerice şi ale statisticii în ştiinţele inginereşti).
Colectivul asigură realizarea primelor două obiective mai sus menţionate atât prin calitatea şi experienţa membrilor acestuia (din cei 11 membri, 9 au titlul de doctor si unul este doctorand) cât şi prin manualele şi culegerile elaborate, parte adresate studenţilor secţiei de matematică din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinte, parte adresate studenţilor de la facultăţile tehnice din cadrul UPG. De asemenea, colectivul asigură perfecţionarea continuă a profesorilor de matematică: cadrele didactice din colectiv fac parte din comisiile pentru examene de definitivat, gradele I şi II, coordonează lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului I.
Membrii colectivului colaborează atât cu colegii din department şi alte departamente din cadrul UPG, cât şi cu alte universităţi şi institute de cercetare din ţară. Membrii colectivului de matematică au competenţe în majoritatea domeniilor fundamentale ale matematicii: algebră, analiza matematică, geometrie, analiză funcţională, analiză numerică, teoria probabilităţilor şi statistică matematică.
MEMBRII COLECTIVULUI
CADRE DIDACTICE TITULARE
• Conf. dr. Pascu Rafail Mihai – mpascu@upg-ploiesti.ro; mihai.pascu@imar.ro
• Conf. dr. mat. ing. Dinu Tănase – tdinu@upg-ploiesti.ro
• Lector dr. mat. ing. Ristea Ilie – iristea@upg-ploiesti.ro; ilieristea@yahoo.com
• Lector dr. mat. ing. Boacă Tudor – tboaca@upg-ploiesti.ro; tboaca@yahoo.com
• Lector dr. mat. Ştefan Nicolae Alin – nastefan@upg-ploiesti.ro; alin11_alg@yahoo.com
• Lector dr. Maniu Georgeta Speranţa – gmaniu@yahoo.com
• Lector dr. Iosif Alina Emilia – pet_aly@yahoo.com
• Lector dr. Mureşan Alexe Călin – acmuresan@upg-ploiesti.ro; tzitzadee@yahoo.com
• Asistent dr. Vîlcu Alina – viallin@yahoo.com
• Asistent drd. Iancu Lidia – iancu_lidia@yahoo.com
• Asistent Stoican Viorel – vstoican@upg-ploiesti.ro
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
Domeniile de cercetare ale membrilor catedrei sunt: Teorie spectrală pentru operatori diferenţiali şi teoria operatorilor pseudodiferenţiali (Pascu Rafail-Mihai), Analiză numerică: metode de calcul aproximativ şi studiul vibraţiilor (Dinu Tănase), Teoria riscului (Ristea Ilie), Studiul ecuaţiilor care apar în mecanica fluidelor (Boacă Tudor), Algebră: studiul polimatroizilor (Ştefan Alin Nicolae), Statistică matematică (Maniu Georgeta Speranţa), Teoria măsurii (Iosif Alina Emilia), Algebră computaţională (Mureşan Alexe Călin), Astronomie (Vilcu Alina), Metode variaţionale şi metoda elementului finit (Iancu Lidia), Corpuri ordonate (Stoican Viorel)
Parteneri academici în cercetarea ştiinţifică
• Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti;
• Facultatea de Matematică a Universităţii din Iaşi;
• Facultatea de Ştiinte a Universităţii din Bacău;
• Institutul de Matematică al Academiei Române;
• Universitatea Politehnică din Bucuresti;
• Facultatea de Inginerie a Universităţii Pamukkale din Denizli, Turcia;
• Laboratorul de Matematică şi Fizică al Universităţii din Perpignan, Franţa.
COLECTIVUL DE FIZICĂ
Tel.: +40-244-573171int. 200, 208, 116, 288
Fax: +40-244-57584, E-mail: ipana@upg-ploiesti.ro
PREZENTAREA GENERALĂ A COLECTIVULUI
Colectivul de Fizică a făcut parte din Catedra de Fizică formată prin desprinderea din cadrul Catedrei F.E.A.I. Colectivul de Fizică a contribuit la formarea noilor generaţii de ingineri, subingineri, doctori în inginerie, iar din 1997 respectiv 2005 şi a promoţiilor de specialişti universitari de la secţiile Facultăţii de Ştiinţe şi Litere, Chimie – Fizica, Fizica, Chimie.
Colectivul de Fizică are ca obiectiv îmbunătăţirea continuă a procesului de învăţământ prin actualizarea permanentă a programelor de învăţământ, printr-o documentare permanentă, prin editare de cursuri şi îndrumare de laborator şi prin schimburi de experienţă cu catedre similare de la alte universităţi. Cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, contractele de cercetare, temele lucrărilor de doctorat, specializările efectuate în Universităţi şi Institute de Cercetări de prestigiu din străinătate: Franţa, Italia, Olanda, Germania, Finlanda, Elveţia ş.a. au contribuit la progresul constant al colectivului de Fizică în activitatea de cercetare şi învăţământ. O menţiune se impune lucrărilor din domeniul Fizică şi Învăţământ, preocupări constante ale colectivului, în special după apariţia învăţământului universitar. După anul 1997 membrii Catedrei de Fizică au condus 110 lucrări de licența din domeniul Fizică, specializarea Chimie – Fizică. Cursurile şi lucrările aplicative se desfășoară în condiţii optime şi datorită faptului că există câte un laborator de fizică pentru fiecare facultate: Facultatea de I.P.G., Facultatea de I.M.E., Facultatea de T.P.P. si Facultatea de Litere şi Ştiinţe.
CADRE DIDACTICE
• Conf. dr. fiz. Liana ŞANDRU e-mail: liana@upg-ploiesti.ro
• Lect. dr. fiz. Mihai HOTINCEANU e-mail: mhotinceanu@upg-ploiesti.ro
• Lect. dr. fiz. Ion SIMACIU e-mail: sion@upg-ploiesti.ro
• Lect. dr. fiz. Grigore RUXANDA e-mail: gruxanda@upg-ploiesti.ro
• Lect. dr. fiz. Mariana BRADAC e-mail: mbradac@upg-ploiesti.ro
• Lect. dr. fiz. Zoltan BORSOS e-mail: borzolh@upg-ploiesti.ro
• Asist. drd. fiz. Georgeta NAN e-mail: nangeorgeta@upg-ploiesti.ro
• Asist. dr. fiz. Anca BACIU e-mail: abaciu@upg-ploiesti.ro
• Asist. dr. fiz. Mihaela STANCU e-mail: elaela11@yahoo.com
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
Activitatea de cercetare este organizată pe următoarele teme:
1. Spectroscopia hidrocarburilor şi derivaţilor, colectiv: N. Mosescu, M. Bradac, G. Nan, A. Baciu;
2. Cercetări avansate privind obţinerea de noi materiale pentru acoperiri ultradure a reperelor supuse la uzură intensă. Antiwear, colectiv: A. Popescu, I. Tudor, R. Rapeanu, M. Balaceanu (INOE 2000 Bucuresti), V. Braic (INOE 2000 Bucureşti) si M. Braic (INOE 2000 Bucureşti)
3. Fizica stării condensate, colectiv: G. Ruxanda, M. Stancu, L. Georgescu (Univ. Bucureşti) G. Dinescu; (INFLPR Bucureşti), Bogdana Mitu (INFLPR Bucureşti), Sorin Vizireanu (INFLPR Bucureşti), Livia Maria Constantinescu (IFA Bucureşti)
4. Fizică aplicată: Studiul proprietăţilor fizice şi a unor mărimi fizice care caracterizează substanţele; colectiv: M. Hotinceanu, Z. Borsos, G. Ruxandra
5. Modele fizico-matematice, colectiv: I. Simaciu, M. Ionescu, Z. Borsos, M. O) Bucureşti ca, M. Brescan (Catedra. Matematică);
6. Impactul local şi regional al obiectivelor industriale asupra calităţii aerului atmosferic, colectiv: N. Mosescu, M. Bradac, T. Mikkelsen (Risoe National Laboratory-Danemarca);
7. Colaborări cu Societatea Europeană de Fizică
8. Colaborări cu Societatea Româna de Fizică – filiala Prahova li Fundaţia Oamenilor de Ştiinţă Prahova, ce s-au finalizat prin organizarea de sesiuni de comunicări anuale comune.
9. Coordonarea Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti
10. Proiect POSDRU, Program de perfecţionare teoretică şi practică pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic preuniversitar din domeniile fizicii şi disciplinelor tehnice, Val. 500000 RON, Beneficiar: AMPOSDRU, 2010-2013
COLABORĂRI EXTERNE
• L’institut National des Sciences et Techiniques Nucleaires/CEA-Grenoble,France;
• International Center For Theorethical Physics Trieste, Italy;
• Universitatea din Utrecht, Olanda Tempus;
• Universitatea din Yena, Germania;
• Universitatea din Helsinki, Finlanda.

Litere şi Ştiinţe

Litere si Stiinte Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
Litere si Stiinte Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

Conducere

 
Decan
 Conf. univ. dr. Anca Mihaela DOBRINESCU
Tel: +40 244 573171/293
Fax: +40 244 575847
E-mail: adobrinescu@upg-ploiesti.ro
Program de audienţe: 
 
Prodecan
 Prof. univ. dr. ing. Vasile DUMITRESCU 
Tel: +40 244 573171/281
Fax: +40 244 575847
E-mail: vdumi@upg-ploiesti.ro
 Program de audienţe:
 
Prodecan
 Conf. univ. dr. Arleen Nerissa IONESCU
Tel: +40 244 573171/293
Fax: +40 244 575847
E-mail: anionescu@upg-ploiesti.ro
 Program de audienţe:
 
Prodecan
Conf. univ. dr. Monica VLĂDOIU
Tel: +40 244 573171/293
Fax: +40 244 575847
E-mail:
Program de audienţe:
 
Secretariat facultate
 
Secretar şef
 Angelica Vica
 Telefon: +40-244-575661   Fax +40-244-575 847
 
Secretar
 Nicoleta Florea
 Telefon: +40-244-575661   Fax +40-244-575 847
 
Secretar
 Ştefania Carmen Ion
 Telefon: +40-244-575661   Fax +40-244-575 847
 
Secretar
 Anca Păiş
 Telefon: +40-244-575661   Fax +40-244-575 847
 
Consiliul Facultăţii
 
1. Prof. univ. dr. Albu Gabriel
2. Prof. univ. dr. ing. Dumitraşcu Liviu
3. Prof. univ. dr. ing. Dumitrescu Vasile (Prodecan)
4. Prof. univ. dr. Stan Emil (Director departament Ştiinţele Educaţiei)
5. Conf. univ. dr. Dobrinescu Anca Mihaela (Decan)
6. Conf. univ. dr. Marinoiu Cristian
7. Conf. univ. dr. Calcan Gheorghe
8. Conf. univ. dr. Enache Roxana
9. Conf. univ. dr. Ionescu Arleen (Prodecan)
10. Conf. univ. dr. Moise Gabriela (Director departament Tehnologia Informaţiei, Matematică şi Fizică)
11. Conf. univ. dr. Pascu Mihai Rafail
12. Conf. univ. dr. ing. Vlădoiu Monica (Prodecan)
13. Conf. univ. dr. Toma Irina (Director departament Filologie)
14. Lector univ. dr. Dulgheru Mirela
15. Lector univ. dr. Dumitru Elena
16. Lector univ. dr. Farias Adelina
17. Lector univ. dr. Ilie Loredana
18. Lector univ. dr. Neagu Ionela
19. Lector univ. dr. Nica Marius
20. Lector univ. dr. Rînciog Diana
21. Lector univ. dr. Safta Cristina
22. Lector univ. dr. Săftoiu Răzvan
23. Lector univ. dr. Suditu Mihaela
24. Lector univ. dr. Vieriu Eufemia
25. Asist. univ. Ioniţă Liviu
26. Prep. univ. Roşca Alina
 
1. Boştină Florentina Alina – student
2. Chironeţ Alin Georgian – student
3. Chiţu Cristina – student
4. Ion Daniel Victor – student
5. Ionescu Bianca – student
6. Ioniţă Adina – student
7. Istrate Silvia Alina – student
8. Oprescu Livia – student
9. Pîrlea Marilena Lenuţa – student
Studii universitare
 
LICENŢĂ
 
Învăţământ de zi
 
Limbă şi literatură (3 ani)
 
Ştiinţele educaţiei (3 ani)
Pedagogie
Pedagogia învăţământului primar şi prescolar
 
Informatică (3 ani)
Informatica
 
Matematică (3 ani)
Matematica
 
Chimie (3 ani)
Chimie
 
Învăţământ deschis la distanţă şi cu frecvenţă redusă
 
Limbă şi literatură (3 ani)
Limba şi literatura română şi limba şi literatura engleză
 
Ştiinţele educaţiei (3 ani)
Pedagogia învăţământului primar şi prescolar
 
 
MASTERAT
 
Limbă şi literatură
 
Studii culturale româneşti în context european (SCRCE), 4 semestre
Concepte şi strategii de comunicare interculturală (CSCI), 4 semestre 
 
Ştiinţele educaţiei
 
Management educaţional şi integrare europeană (MEIE), 4 semestre
Consiliere şcolara şi dezvoltarea carierei (CSDC), 4 semestre
Didactică şi didactici de specialitate (DD), 4 semestre
 
Informatică
 
Tehnologii avansate pentru prelucrarea informaţiei (TAPI), 4 semestre